ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

A girl and Helsinki university

Giáo dục được đánh giá cao ở Phần Lan, và đặt tiêu chuẩn cao cho giáo dục là một trong những nền tảng của chiến lược quốc gia được xây dựng trên cơ sở lòng mong muốn phát triển đất nước thành một xã hộI thông tin.

Sinh viên nước ngoài muốn học tập và đào tạo ở Phần Lan sẽ có được một môi trường học tập an toàn, cho dù có nhiều khác lạ, để phát triển tri thức và chuyên môn, cũng như phát triển nhân cách qua quá trình sống trong một nền văn hóa ở một nước ngoài.

Nếu bạn dự định học tập ở Phần Lan, bạn có thể tìm thêm thông tin, và dùng các đường dẫn trong trang này để bắt đầu:

University´s computer class
Photo: University of Helsinki

.