ĐIỂM MÔN THI

1. Ngành kinh tế.

MÔN THI

ĐIỂM THẤP NHẤT

ĐIỂM CAO NHẤT

Đọc hiểu

4 điểm

30 điểm

Viết luận

5 điểm

10 điểm

Toán IQ

2 điểm

20 điểm

Phỏng vấn

19 điểm

40 điểm

Tổng cộng

30 điểm

100 điểm

2.Ngành quản lý kinh doanh trong công nghệ thông tin.

MÔN THI

ĐIỂM THẤP NHẤT

ĐIỂM CAO NHẤT

Đọc hiểu và
viết luận

8 điểm

25 điểm

Toán IQ

18 điểm

60 điểm

Phỏng vấn

4 điểm

15 điểm

Tổng cộng

30 điểm

100 điểm

.